fepr-ds-ue-efrr-kolor

ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności numer 1/2016 z dnia 15/06/2016

Dotyczy

Pozyskania długookresowej strategii biznesowej internacjonalizacji firmy PH DEKO Sp.J. w drodze zakupu następujących usług doradczych:

1) Zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału przedsiębiorstwa na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej

2) Zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału rynków międzynarodowych na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej

3) Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania długookresowej strategii działań międzynarodowych

4) Zakup usługi doradczej w zakresie pozyskania kontaktów gospodarczych na rynkach międzynarodowych na potrzeby wdrożenia długofalowej strategii biznesowej.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Handlowe DEKO Sp.J. P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, NIP: 8990106203

Projekt: „Zakup usług doradczych jako element wzrostu przedsiębiorstwa PH DEKO Sp.J. w latach
2016-2019” dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.4.1 internacjonalizacja przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 usługi doradcze mające na celu stworzenie długookresowej strategii biznesowej internacjonalizacji firmy PH DEKO Sp.J.:

1.) Zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału przedsiębiorstwa na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej – zakres raportu wynikowego:

 • Analiza produktu, marketingu i sprzedaży w firmie
 • Analiza prawno-organizacyjna firmy
 • Analiza finansowo-ekonomiczna firmy
 • Analiza działania firmy na dotychczasowym rynku
 • Analiza SWOT, podsumowanie i wnioski.

2.) Zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału rynków międzynarodowych na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej – zakres raportu wynikowego:

 • Analiza wskazanych czterech rynków międzynarodowych w kontekście weryfikacji ich potencjału dla działalności przedsiębiorstwa (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Norwegia)
 • Analiza porównawcza rynków w kontekście potencjału dla przedsiębiorstwa, uszeregowanie rynków według ich atrakcyjności, podsumowanie i wnioski.

3.) Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania długookresowej strategii działań międzynarodowych – zakres raportu wynikowego:

 • Strategia wejścia na rynek zagraniczny
 • Marketing-mix
 • Finansowanie i harmonogram działań długookresowych
 • Mierniki wdrażania długofalowej strategii międzynarodowej
 • Podsumowanie i zbiorcza strategia długofalowa.

4.) Zakup usługi doradczej w zakresie pozyskania kontaktów gospodarczych na rynkach
międzynarodowych na potrzeby wdrożenia długofalowej strategii biznesowej – zakres wynikowej bazy danych w postaci raportu:

 • Nazwa partnera
 • Dane teleadresowe
 • Osoba decyzyjna wraz z danymi kontaktowymi
 • Możliwa rola partnera w realizacji strategii (cel kontaktu).

Zamówione usługi doradcze przyjmą postać czterech raportów:

1.) Raportu z analizy potencjału przedsiębiorstwa PH DEKO Sp.J. na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej

2.) Raportu z analizy potencjału rynków międzynarodowych na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej

3.) Raportu z opracowaną długookresową strategią działań międzynarodowych

4.) Raportu z bazą danych potencjalnych kontrahentów na potrzeby wdrażania długofalowej strategii biznesowej.

Każdy raport będzie miał postać elektroniczną i będzie liczył minimum 50 stron.

Wymagane jest złożenie oferty całościowej na wszystkie elementy zamówienia (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ramy czasowe realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy (przewidywane na przełomie czerwca i lipca 2016 roku) maksymalnie do 30 września 2016 roku.

Oferta musi być ważna do 15 lipca 2016 roku.

Kod CPV

79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Warunki udziału w postępowaniu

Oferent przystępujący do postępowania musi spełniać każdy z poniższych warunków:

 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem merytorycznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia
 • Zrealizowane minimum trzy usługi doradcze polegające na tworzeniu długoterminowej strategii biznesowej
 • Złożenie oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie ‘Wymagana zawartość oferty’.

Kryteria oceny oferty

1.) Całkowita cena netto
2.) Termin realizacji prac

Wagi kryteriów oceny ofert

1.) Całkowita cena netto – 60%
2.) Termin realizacji prac – 40%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny

1.) Całkowita cena netto
Pi C = (C min / Ci) * 60%
gdzie Pi – liczba punktów jakie otrzyma oferta numer ‘i’ w kryterium ‘całkowita cena netto’
C min – najniższa całkowita cena netto (w PLN) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – całkowita cena netto (w PLN) oferty ‘i’

2.) Termin realizacji prac
Pi T = (T min / T i) * 40%
gdzie Pi – liczba punktów jakie otrzyma oferta numer ‘i’ w kryterium ‘termin realizacji prac’
T min – najkrótszy (liczony w dniach roboczych) termin realizacji prac spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ti – termin (liczony w dniach roboczych) realizacji prac w ofercie i Zamówienie uzyska Oferent o największej łącznej sumie punktów z kryterium 1.) i 2.).

Termin i sposób składania ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres pawel.dedek@dekoautoparts.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Paweł Dędek, Przedsiębiorstwo Handlowe DEKO Sp.J. P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 czerwca 2016 roku.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego.

W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko
jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje

Zamawiający zastosuje karę umowną za nieterminową realizację dostawy w stosunku do przedstawionej oferty – w wysokości 3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Wymagana zawartość oferty

   • Data oferty
   • Identyfikacja Oferenta – nazwa, adres, NIP
   • Osoba do kontaktu (reprezentowania Oferenta) – imię i nazwisko, telefon, adres e-mail
   • Propozycja spisu treści poszczególnych raportów wynikowych, z uwzględnieniem wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w sekcji ‘Opis przedmiotu zamówienia’
   • Oferta w zakresie ceny – poprzez wypełnienie poniższej tabeli:

tabela_oferta

   • Oferowany termin realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz terminy składowe realizacji poszczególnych usług doradczych wchodzących w skład zamówienia
   • Termin ważności oferty
   • Opisy minimum trzech zrealizowanych przez Oferenta usług doradczych polegających na tworzeniu strategii długoterminowej zawierające dane podmiotów zamawiających i krótką charakterystykę zrealizowanych prac
   • Oświadczenia, jak niżej:

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że:

1) Oświadczam / -y, że zapoznałem / -liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję /-emy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
2) Dysponuję / -emy odpowiednim potencjałem merytorycznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajduję / -emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Niniejszym oświadczamy , że jesteśmy /nie jesteśmy* powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.

* niewłaściwe skreślić

Oferta powinna zostać podpisana (czytelny podpis) przez osobę reprezentującą oferenta lub upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w jego imieniu.

Zastrzeżenia

1) Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeśli cena, w opinii Zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek: pawel.dedek@dekoautoparts.pl, tel.: 71 302 52 13Zapisz

Zapisz

Zapisz