unnamed

Dotyczy
Pozyskania długookresowej strategii biznesowej internacjonalizacji firmy PH DEKO Sp.J. w drodze zakupu następujących usług doradczych:

1) Zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału przedsiębiorstwa na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej

2) Zakup usługi doradczej w zakresie analizy potencjału rynków międzynarodowych na potrzeby opracowania długofalowej strategii biznesowej

3) Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania długookresowej strategii działań międzynarodowych

4) Zakup usługi doradczej w zakresie pozyskania kontaktów gospodarczych na rynkach międzynarodowych na potrzeby wdrożenia długofalowej strategii biznesowej.

Zamawiający
Przedsiębiorstwo Handlowe DEKO Sp.J. P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, NIP: 8990106203

Projekt: „Zakup usług doradczych jako element wzrostu przedsiębiorstwa PH DEKO Sp.J. w latach 2016-2019” dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.4.1 internacjonalizacja przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności i w świetle przyjętych kryteriów wyboru ofert, w dniu 27 czerwca 2016 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę MCS Jacek Pietrzak.